مشخصات پروژه

محل پروژه

اهواز – میدان شهدا

نوع

اداری – بانک رفاه

تعداد طبقات

6

مساحت کل

 4000 m2

یونیت ها

                     داخلی                                          خارجی

 

PKFY-P20VBM-E  × 1                          ×3  PUHY-P250YHA(BS)

PKFY-P25VBM-E  × 1                        ×2  PUHY-P300YHA(BS)

PKFY-P32VHM-E  × 1             PUHY-P350YHA(BS ) × 4             

    PUHY-P350YHA(BS)  × 2               PKFY-P50VHM-E  × 4                                                            

PLFY-P32VBM-E   × 4                   PUHY-P350YHA(BS)  × 7    

PLFY-P50VBM-E  ×13           

PLFY-P63VBM-E  × 24          

PLFY-P80VBM-E  × 26          

PLFY-P100VBM-E  × 6          

PLFY-P125VBM-E  × 1         

PLFY-P63VLMD-E(2WAY) ×3

PLFY-P125VLMD-E(2WAY) ×2

                                                

 

 

تاریخ تکمیل

1394

نوع سیستم

VRF MITSUBISHI ELECTRIC

PROJECT  OUTLINE

SHOHADA SQUARE – AHWAZ

LOCATION     

OFFIC

TYPE

6

NUMBER OF FLOORS

4000 M2

TOTAL  FLOOR  AREA

 

INDOOR

OUTDOOR

PKFY-P20VBM-E  × 1

PKFY-P25VBM-E  × 1

PKFY-P32VHM-E  × 1

PKFY-P50VHM-E  × 4

PLFY-P32VBM-E   × 4

PLFY-P50VBM-E  ×13

PLFY-P63VBM-E  × 24

PLFY-P80VBM-E  × 26

PLFY-P100VBM-E  × 6

PLFY-P125VBM-E  × 1

PLFY-P63VLMD-E(2WAY) ×3

PLFY-P125VLMD-E(2WAY) ×2

 

×3  PUHY-P250YHA(BS)

PUHY-P300YHA(BS)  ×2

PUHY-P350YHA(BS ) × 4

PUHY-P350YHA(BS)  × 2

PUHY-P350YHA(BS)  × 7

 

2014

DATE OF COMPLETION

VRF MITSUBISHI ELECTRIC

TYPE OF SYSTEM

پروژه های مرتبط