مشخصات پروژه

محل پروژه

اصفهان – آپادانا دوم

نوع

اداری

تعداد طبقات

5

مساحت کل

 2000 m2

یونیت های داخلی

FXAQ15Pₓ7

FXAQ20Pₓ8

FXAQ25Pₓ2

FXAQ32Pₓ8

FXAQ40Pₓ21

FXAQ50Pₓ11

FXAQ63Pₓ10

یونیت های خارجی

RXYSQ4T7Yₓ3

RXYQ08 ₓ4

RXYQ14ₓ2

RXYQ16Tₓ1

تاریخ تکمیل

1395

نوع سیستم

VRV DAIKIN

PROJECT  OUTLINE

ISFEHAN-Second APADANA

LOCATION     

OFFICE

TYPE

5

NUMBER OF FLOORS

2000 M2

TOTAL  FLOOR  AREA

FXAQ15Pₓ7

FXAQ20Pₓ8

FXAQ25Pₓ2

FXAQ32Pₓ8

FXAQ40Pₓ21

FXAQ50Pₓ11

FXAQ63Pₓ10

INDOOR UNIT

RXYSQ4T7Yₓ3

RXYQ08 ₓ4

RXYQ14ₓ2

RXYQ16Tₓ1

OUTDOOR UNIT

2016

DATE OF COMPLETION

VRV  DAIKIN

TYPE OF SYSTEM

پروژه های مرتبط