مشخصات پروژه

محل پروژه

بندرعباس

نوع

اداری

تعداد طبقات

4

مساحت کل

 1900 m2

یونیت های داخلی

FXAQ25PVE ×2

FXAQ32PVE×9

FXAQ40PVE×18

FXAQ50PVE×9

FXAQ63PVE×19

FXSQ32VEB×1

FXSQ63VEB×1

FXSQ100VEB×4

FXSQ140VEB×3   

یونیت های خارجی

RXYTQ8TYFₓ2

RXYTQ10TYF×1

RXYTQ14TYF×11

تاریخ تکمیل

نوع سیستم

VRV DAIKIN

PROJECT  OUTLINE

Bandar Abbas

LOCATION     

OFFICE

TYPE

4

NUMBER OF FLOORS

1900 M2

TOTAL  FLOOR  AREA

FXAQ25PVE ×2

FXAQ32PVE×9

FXAQ40PVE×18

FXAQ50PVE×9

FXAQ63PVE×19

FXSQ32VEB×1

FXSQ63VEB×1

FXSQ100VEB×4

FXSQ140VEB×3   

INDOOR UNIT

RXYTQ8TYFₓ2

RXYTQ10TYF×1

RXYTQ14TYF×11

OUTDOOR UNIT

DATE OF COMPLETION

VRV  DAIKIN

TYPE OF SYSTEM

پروژه های مرتبط