مشخصات پروژه

محل پروژه

قم

نوع

هتل

تعداد طبقات

4

مساحت کل

3000 m2

یونیت داخلی

FXAQ-P20(WALL MOUNTED) ₓ30

FXAQ-P25(WALL MOUNTED) ₓ33

FXFQ-P125(CASSETTE TYPE) ₓ8

FXSQ-P100(DUCT TYPE) ₓ2

یونیت خارجی

RXYQ8PY1K ₓ7

RXYQ10PY1K ₓ3

RXYQ12PY1K ₓ1

 

تاریخ تکمیل

1395

نوع سیستم

VRV DAIKIN

PROJECT  OUTLINE

QUM

LOCATION     

HOTEL

TYPE

4

NUMBER OF FLOORS

3000M2

TOTAL  FLOOR  AREA

FXAQ-P20(WALL MOUNTED) ₓ30

FXAQ-P25(WALL MOUNTED) ₓ33

FXFQ-P125(CASSETTE TYPE) ₓ8

FXSQ-P100(DUCT TYPE) ₓ2

INDOOR UNIT

RXYQ8PY1K ₓ7

RXYQ10PY1K ₓ3

RXYQ12PY1K ₓ1

OUTDOOR UNIT

2016

DATE OF COMPLETION

VRV DAIKIN

TYPE OF SYSTEM

پروژه های مرتبط