مشخصات پروژه

محل پروژه

 جزیره کیش

نوع

هتل

تعداد طبقات

15

مساحت کل

17000 m2

یونیت داخلی

FXDQ-P32(DUCT TYPE) ₓ106

FXDQ-P63(DUCT TYPE) ₓ106

FXSQ-P100(DUCT TYPE) ₓ108

یونیت خارجی

RXYQ8PY1K ₓ17

RXYQ10PY1K ₓ19

RXYQ12PY1K ₓ21

UAT300(ROOFTOP PACKAGED)×6

تاریخ تکمیل

نوع سیستم

VRV DAIKIN

PROJECT  OUTLINE

KISH ISLAND

LOCATION     

HOTEL

TYPE

15

NUMBER OF FLOORS

17000 M2

TOTAL  FLOOR  AREA

FXDQ-P32(DUCT TYPE) ₓ106

FXDQ-P63(DUCT TYPE) ₓ106

FXSQ-P100(DUCT TYPE) ₓ108

INDOOR UNIT

RXYQ8PY1K ₓ17

RXYQ10PY1K ₓ19

RXYQ12PY1K ₓ21

UAT300(ROOFTOP PACKAGED)×6

OUTDOOR UNIT

DATE OF COMPLETION

VRV DAIKIN

TYPE OF SYSTEM

پروژه های مرتبط